Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                      Bình Thuận, ngày 01 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh của phòng giáo dục đào tạo Thị xã Buôn Hồ

Nay Trường TH Trần Quốc Tuấn thông báo kế hoạch tuyển sinh như sau:

         I. Thời gian: Từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020.

         II. Địa điểm: Tại văn phòng trường TH Trần Quốc Tuấn.

        III. Hồ sơ dự tuyển gồm:

  1. Giấy khai sinh hợp lệ.
  2.   Đơn xin vào lớp 1 (có tại trường).
  3.   Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi (nếu có).
  4. Hộ khẩu (để đối chiếu nơi ở hiện nay).

     IV. Độ tuổi: Từ 6 tuổi (2014) đến 9 tuổi (2011).

     V. Địa bàn tuyển sinh: học sinh của các Thôn Bình Minh, thuộc xã Bình Thuận.

(Mọi chi tiết xin liên hệ tại Hội đồng tuyển sinh nhà trường- SĐT 0909873399)

 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– PGD-ĐT (để b/c).

– Lưu: HSTS, VT./.

                                                                                             Nguyễn Đô