Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                Bình Thuận, ngày 01 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh lớp 1

Năm học 2020-2021

 

Căn cứ công văn số 553/HD-BHYT của BHXH thị xã Buôn Hồ.

Học sinh lớp 1  Năm học 2020-2021 tham gia đóng bảo hiểm y tế; như sau:

 

Thời gian sinh Số tiền đóng BHYT (70%) Gía trị sử dụng của thẻ
Từ 01/01/2014 đến 30/9/2014 704.025 đ 01/10/2020 đến 31/12/2021 (15 tháng)
Từ 01/10/2014 đến 31/10/2014 657.090 đ 01/11/2020 đến 31/12/2021 (14 tháng)
Từ 01/11/2014 đến 31/11/2014 610.155 đ 01/12/2020 đến 31/12/2021 (13 tháng)
Từ 01/12/2014 đến 31/12/2014 563.220 đ 01/01/2020 đến 31/12/2021 (12 tháng)

 

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                      Nguyễn Đô