Kế hoạch chuyên đề tổ III năm học 2020-2021

Kế hoạch chuyên đề tổ III năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ – CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ – CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../KH-TQT Bình Thuận, ngày … tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ – chuyên đề Năm học 2020 – 2021. Căn cứ công văn số 311/PGD ĐT ngày ngày 6/10/2020 của của Phòng Giáo dục và... ...
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 49 /QC-TQT Bình Thuận, ngày … tháng 10 năm 2020. QUY CHẾ CHUYÊN MÔN Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Quy chế này cụ thể hóa nhiệm vụ... ...
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NH 2020-2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NH 2020-2021

Lượt xem:

         PHÒNG GD & ĐT TX BUÔN HỒ TRƯỜNG TH   TRẦN QUỐC TUẤN                Số: ……. /KH-TQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Bình Thuận, ngày …. tháng 10  năm 2020 KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua trong đội ngũ Năm học 2020 – 2021     Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT... ...
DỰ THẢO BCTK NĂM HỌC 19-20 VÀ PHNV 20-21

DỰ THẢO BCTK NĂM HỌC 19-20 VÀ PHNV 20-21

Lượt xem:

PHÒNG GD-ĐT BUÔN HỒ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN   Số:       /KH – TQT CỘ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc   Bình Thuận, ngày …  tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC Năm học 2020-2021   Căn cứ Công văn số 311/PGDĐT-GDTH, ngày 06/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị... ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở BA MÔI TRƯỜNG: GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở BA MÔI TRƯỜNG: GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                                           ... ...
KẾ HOẠCH HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

     PHÒNG GD & ĐT TX BUÔN HỒ TRƯỜNG TH   TRẦN QUỐC TUẤN   Số: ……. /KH-TQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Bình Thuận , ngày 30 tháng 12  năm 2019   ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC HỌC KÌ I VÀ NHIỆM VỤ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020   A,... ...
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                       Độc- lập Tự do- Hạnh phúc   Số 32/KH-TQT                                                        Bình Thuận, ngày 20 tháng  9  năm 2019   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019-2020   Năm học 2019-2020 là năm tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn... ...
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2019-2020

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

PHÒNG GD-ĐT TX BUÔN HỒ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                              Độc lâp- Tự do- hạnh phúc                                                                                                                                                                                              ... ...
ÁC VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC NỘI BỘ CỦA NHÀ TRƯỜNG   Năm học 2018-2019

ÁC VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC NỘI BỘ CỦA NHÀ TRƯỜNG Năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN CÁC VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC NỘI BỘ CỦA NHÀ TRƯỜNG  Năm học 2018-2019   A KẾ HOẠCH DÀI HẠN 1 Kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020. 2 Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia đến năm 2020. 3 Kế hoạch phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017-2020.... ...
Trang 1 / 212 »