BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Thuận, ngày 19 tháng 5 năm 2021. BÁO CÁO TỎNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021. Thực hiện Công văn số 311/PGD ĐT ngày ngày 6/10/2020 của của Phòng Giáo dục và đào tạo thi... ...
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch chuyên đề tổ II năm học 2020-2021

Kế hoạch chuyên đề tổ II năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
Kê hoạch chuyên đề tổ I, năm học 2020 – 2021

Kê hoạch chuyên đề tổ I, năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »