BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Thuận, ngày 19 tháng 5 năm 2021. BÁO CÁO TỎNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021. Thực hiện Công văn số 311/PGD ĐT ngày ngày 6/10/2020 của của Phòng Giáo dục và đào tạo thi... ...
Hội thi cấm hoa ” Mừng ngày phụ nữ Việt Nam”

Hội thi cấm hoa ” Mừng ngày phụ nữ Việt Nam”

Lượt xem:

...
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2020

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2020

Lượt xem:

...
Kê hoạch chuyên đề tổ I, năm học 2020 – 2021

Kê hoạch chuyên đề tổ I, năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ – CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ – CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../KH-TQT Bình Thuận, ngày … tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ – chuyên đề Năm học 2020 – 2021. Căn cứ công văn số 311/PGD ĐT ngày ngày 6/10/2020 của của Phòng Giáo dục và... ...
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 49 /QC-TQT Bình Thuận, ngày … tháng 10 năm 2020. QUY CHẾ CHUYÊN MÔN Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Quy chế này cụ thể hóa nhiệm vụ... ...
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CỘNG TÁC VIÊN THƯ VIỆN NH 2020-2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CỘNG TÁC VIÊN THƯ VIỆN NH 2020-2021

Lượt xem:

PHÒNG GD-ĐTTX BUÔN HỒ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                             Độc lâp- Tự do- hạnh phúc                                                                                                                   Số:…./QĐ-TQT                        Bình Thuận, ngày … tháng 10 năm 2020                                                              QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ cộng tác viên thư viện năm học 2020-2021     HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN   Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ... ...
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2025 TẦM NHÌN 2030

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2025 TẦM NHÌN 2030

Lượt xem:

PHÒNG GD-ĐT BUÔN HỒ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN   Số:       /KH – TQT CỘ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc   Bình Thuận, ngày 12  tháng 10 năm 2020   KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 TẦM NHÌN 2030   Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tọa lạc thôn Bình... ...
Trang 1 / 41234 »