KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ – CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …../KH-TQT
Bình Thuận, ngày … tháng 10 năm 2020
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ – chuyên đề
Năm học 2020 – 2021.

Căn cứ công văn số 311/PGD ĐT ngày ngày 6/10/2020 của của Phòng Giáo dục và đào tạo thi xã Buôn Hồ V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm dục GDTH năm học 2020 – 2021;
Công văn số 318/PGDĐT ngày 9/10/2020 của của Phòng Giáo dục và đào tạo thi xã Buôn Hồ về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020 – 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-TQT ngày 20/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn – Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020 – 2021;
Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của nhà trường;
Bộ phận chuyên môn Trưởng Tiểu học Trần Quốc Tuấn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ – chuyên đề năm học 2020 – 2021 như sau.
I. Mục đích – Yêu cầu.
a) Mục đích.
– Cán bộ, giáo viên học tập, cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của Phòng, Sở, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
– Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả công tác giảng dạy; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.
b) Yêu cầu.
– Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia học tâp, bồi dưỡng.
– Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên.
– Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong quá trinh học tập, bồi dưỡng.
II. Nội dung.
1. Bồi dưỡng kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội; các văn bản quy phạm pháp luật và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên.
– Tổ chức hướng dẫn tìm hiểu một số văn bản luật như Luật Giáo dục 2019; Điều lệ trưởng Tiểu học 2019, Thông tư số 27, …
– Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành.
2. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học.
– Tổ chức tìm hiểu, triển khai Công văn số 311/PGD ĐTngày 6/10/2020 của của Phòng Giáo dục và đào tạo thi xã Buôn Hồ V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm dục GDTH năm học 2020 – 2021; Công văn số 318/PGDĐT ngày 9/10/2020 của của Phòng Giáo dục và đào tạo thi xã Buôn Hồ về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020 – 2021;
– Tập huấn công tác đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 27/2020/TT-BGD ĐT. Chú trọng công tác đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng nhiều hình thức.
– Tổ chức tập huấn, mở chuyên đề về Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, thực hiện Chương trình GDPT 2018.
III. Lịch trình thực hiện.
Thời gian Nội dung Thời lượng Người phụ trách, thực hiện
Tháng 8 – Chuyên đề: Tìm hiểu Chương trình GDPT 2018 (Chương trình tổng thể,) 2 buổi
Nguyễn Đô
Tháng 9 – Chuyên đề: Sinh hoạt tổ chuyên môn theo Công văn số 1315/BGDĐT.(Lí thuyết 1 buổi, thực hành 1 buổi)
– Tập huấn: Xây dựng kế hoạch dạy học môn học/HĐGD thực hiện theo Chương trình GDPT 2018. .(Lí thuyết 1 buổi, thực hành 1 buổi)
– Chuyên đề: môn Tiếng Việt lớp 1 (phân môn tập đọc – Phần âm)
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận
– Chuyên đề: Môn Toán lớp 1 (dạng bài kiến thức mới)
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận 2 buổi

2 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi Nguyễn Hữu Trãi

Nguyễn Hữu Trãi

Lê Thị Hiếu

Lê Thị Hiếu

Đào Thị Hải

Đào Thị Hải
Tháng 10 – Chuyên đề: Xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. .(Lí thuyết 1 buổi, thực hành 1 buổi)
– Chuyên đề: môn TN-XH lớp 1
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận
– Chuyên đề: môn TN-XH lớp 3 (dạy học theo PP bàn tay nặn bột)
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận 2 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi Nguyễn Hữu Trãi

Phạm Thị Thủy

Phạm Thị Thủy

Hồ Thị Mận

Hồ Thị Mận
Tháng 11 – Tập huấn: Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh tiểu học.(Lí thuyết 2 buổi, thực hành 2 buổi);
– Tập huấn: tìm hiểu Điều lệ trường Tiểu học 2019.
– Chuyên đề: môn Tiếng Việt lớp 1 (phân môn tập đọc – Phần vần)
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận
– Chuyên đề: Môn Toán lớp 1 (dạng bài luyện tập)
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận
– Chuyên đề: Môn Lịch sử (dạy học theo hướng phát triển NL,PC)
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận 4 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi Nguyễn Hữu Trãi

Nguyễn Đô

Đào Thị Hải

Đào Thị Hải

Trần Thị Thoan

Trần Thị Thoan

Hoàng T M Tuyết

Hoàng T M Tuyết
Tháng 12 – Tập huấn: Thiết kế ma trận đề kiểm tra, xây dựng đề kiểm tra theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT (Lí thuyết ½ buổi, thực hành 1,5 buổi)
– Chuyên đề: môn Tiếng Việt lớp 1 (phân môn kể chuyện)
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận
– Chuyên đề: Áp dụng CNTT vào dạy học môn Địa lí lớp 4
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận 2 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi Nguyễn Hữu Trãi

Lê Thị Hiếu

Lê Thị Hiếu

Phạm T T Hường

Phạm T T Hường
Tháng 1-2/2021 – Chuyên đề: Dạy môn TV lớp 2 theo hướng phát triển NL,PC học sinh có sự hỗ trợ của CNTT
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận
– Chuyên đề: Hoạt động trải nghiệm lớp 1 (chủ đề: ngày tết quê em)
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận
– Chuyên đề: Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 (Thực hiện theo Công văn 3535/BGDĐT)
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

Phan T A Tuyết

Phan T A Tuyết

Đào Thị Hải

Đào Thị Hải

Hồ Thị Mận

Hồ Thị Mận
Tháng 3 – Tập huấn: Tìm hiểu chương trình các môn học Tiếng Việt, Toán lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018. (chuẩn bị cho năm học 2021 – 2022)
– Chuyên đề: Tiếng Việt lớp 1 (dạng bài tập đọc)
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận
– Chuyên đề: môn Toán lớp 1 (dạng bài ôn tập tổng hợp)
+ Báo cáo lí thuyết (Kế hoạch bài dạy), thảo luận thống nhất PP, kĩ thuật dạy hoc.
+ Dạy minh họa, thảo luận, kết luận 2 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi Nguyễn Hữu Trãi

Lê Thị Hiếu

Lê Thiị Hiếu

Đào Thị Hải

Đào Thị Hải
Tháng 4 – Tập huấn: Tìm hiểu chương trình các môn học TN-XH, HĐTN, Đạo đức, GDTC lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018. (chuẩn bị cho năm học 2021 – 2022)
– Chuyên đề: Tiếng Việt lớp 1 (dạng bài ôn tập tổng hợp)
– Tập huấn: Công tác nhận xét, đánh giá học sinh cuối năm học (phần ghi Học bạ và bảng tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục học sinh cuối năm, khen thưởng học sinh cuối năm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT) (Lí thuyết 1buổi, thực hành 1 buổi) 2 buổi

2 buổi

2 buổi Nguyễn Hữu Trãi

Lê Thị Hiếu

Nguyễn Hữu Trãi
Tháng 5 Tiếp tục triển khai tìm hiểu chương trình các môn học lớp 2 trong Chương trình GDPT 2018.

IV. Kinh phí thực hiện.
Dự kiến tổng công thời lượng thực hiện: 54 buổi.
54 buổi 200 000đ/buổi = 10 800 000đ (Mười triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ – chuyên đề năm học 2020 – 2021. Trong quá trình thực hiện nếu có yêu cầu mới cần thiết bộ phận chuyên môn sẽ xây dựng kế hoạch bổ sung. Yêu cầu các tổ chuyên môn, tổ báo cáo viên và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc.
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Nguyễn Đô PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

Nguyễn Hữu Trãi