THÔNG BÁO GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD-ĐT TX BUÔN HỒ                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                                                                       Độc lâp- Tự do- hạnh phúc

                                                                                                       

                          Số:…./TB-TQT                                                                           Bình Thuận, ngày 20  tháng 7 năm 2020

                                                                                                                      

THÔNG BÁO GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 THEO CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ĐÃ ĐƯỢC BÌNH CHỌN

 

 

 

Tên sách – giá sách giáo khoa

Tên bộ sách – giá sách bài tập Chủ biên

Nhà xuất bản

Toán 1

-SGK: Tập 1: 22.000

Tập 2: 20.000

*Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

-Sách bài tập:  Tập 1: 16.000; Tập 2: 16.00

Trần Diên Hiền

-Bộ thực hành: 170.000

(Cả 2 môn Toán và TV)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tiếng Việt 1

-SGK: Tập 1: 34.000

Tập 2: 33.000

*Cánh diều

-Sách bài tập:    Tập 1: 12.000

Tập 2: 10.000

-Vở luyện viết:  Tập 1: 9.000; Tập 2: 10.000

Đỗ Việt Hùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Âm nhạc 1 -SGK: 12.000 *Cùng học để phát triển năng lực Hoàng Long Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Đạo đức 1

-SGK: 13.000

Cánh diều

-Vở bài tập:13.000

Lưu Thu Thủy Nhà xuất bản ĐHSP TP HCM
Tự nhiên xã hội 1

-SGK: 24.000

*Chân trời sáng tạo

-Vở bài tập:16.000

Đỗ Xuân Hội Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mỹ thuật

– SGK: 15.000

*Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

-Vở bài tập:13.000

Nguyễn Tuấn Cường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Giaó dục thể chất 1

-SGK: 18.000

*Cùng học để phát triển năng lực Hồ Đắc Sơn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Hoạt động trải nghiệm 1

-SGK: 16.000

*Cánh diều

-Vở thực hành HĐTN:13.000

Nguyễn Dục Quang Nhà xuất bản ĐHSP TP HCM
Tiếng Anh 1

-SGK: 78.000

*I-learn Smart Start Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nhà xuất bản ĐHSP TP HCM
Tổng cộng SGK: 285.000 đồng Tổng cộng sách bài tập: 128.000 đồng Bộ thực hành: 170.000 đồng (Chưa bắt buộc)
Nhà trường đã đăng kí dự kiến 70 bộ cho HS lớp 1 (gồm sách giáo khoa và sách bài tập bổ trợ); PHHS không tự ý mua, vở cho HS là vở 4 ô li.

                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG