THÔNG BÁO

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                            Độc- lập Tự do- Hạnh phúc

Số 01/TB-TQT

                                                                          Bình Thuận, ngày 22 tháng 5  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn và sử dụng năm học 2020-2021

Căn cứ Điều 9, Chương III, tại Thông tư số 01/2020/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở Giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 132/PGDĐT-GDTH  ngày  20/5/2020 của Phòng Giáo dục và đào tạo  thị xã Buôn Hồ V/v công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn, sử dụng trong năm học 2020-2021;

Căn cứ kết quả kết quả lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Trường TH Trần Quốc Tuấn.

Nay Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, thị xã Buôn Hồ trân trọng thông báo công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn, sử dụng trong năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:

Tên sách Tên bộ sách sách Chủ biên Ghi chú
Toán 1 Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Trần Diên Hiền  
Tiếng Việt 1 Cánh diều Đỗ Việt Hùng  
Âm nhạc 1 Cùng học để phát triển năng lực Hoàng Long  
Đạo đức 1 Cánh diều Lưu Thu Thủy  
Tự nhiên xã hội 1 Chân trời sáng tạo Đỗ Xuân Hội  
Mỹ thuật 1 Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Nguyễn Tuấn Cường  
Giaó dục thể chất 1 Cùng học để phát triển năng lực Hồ Đắc Sơn  
Hoạt động trải nghiệm 1 Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Nguyễn Dục Quang  
Tiếng Anh 1 I-learn Smart Start Nguyễn Thị Ngọc Quyên  

            Văn bản nầy được niêm yết tại bảng thông báo của nhà trường, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử nhà trường, trên hệ thống iOffice nội bộ để CB,CC,VC; Phụ huynh học sinh biết để thực hiện.

Nơi nhận                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

  • PGD-ĐT (để chỉ đạo);
  • CBGV, PHHS (để thực hiện);
  • Lưu văn thư./.

                                                                                                          Nguyễn Đô