Hướng dẫn viết báo cáo tự kiểm tra

Hướng dẫn viết báo cáo tự kiểm tra

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH THUẬN CHI BỘ  TRẦN QUỐC TUẤN                                    *   ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                     Bình Thuận, ngày  …   tháng … năm 2019 BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH NĂM 2019 Kính gửi: Chi bộ Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn. Thực hiện Quyết định số  ….-QĐ/CB ngày 11/3/2019 của chi bộ  V/v kiểm tra  đảng viên chấp hành năm 2019; Căn... ...
Báo cáo khoa học chuyên đề: Một số kĩ thuật dạy học tích cực.

Báo cáo khoa học chuyên đề: Một số kĩ thuật dạy học tích cực.

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN     BÁO CÁO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ: “MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC. ÁP DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO TIẾT DẠY CỤ THỂ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN.”   PHẦN MỞ ĐẦU. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương VIII khóa XI về đổi mới... ...
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và  tệ nạn xã hội trong học sinh

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Lượt xem:

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Giao lưu, đối thoại với học sinh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma... ...
Kế hoạch tổ chức giáo dục lịch sử, địa lí địa phương thông qua hoạt động dã ngoại, thăm quan, trải nghiệm thực tế năm học 2018 – 2019.

Kế hoạch tổ chức giáo dục lịch sử, địa lí địa phương thông qua hoạt động dã ngoại, thăm quan, trải nghiệm thực tế năm học 2018 – 2019.

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …./KH-TQT-CM Bình Thuận, ngày 14 tháng 4 năm 2019 KẾ HOẠCH Tổ chức giáo dục lịch sử, địa lí địa phương thông qua hoạt động dã ngoại, tham quan, trải nghiệm thực tế năm học 2018 – 2019.   Căn cứ Công... ...