Hướng dẫn viết báo cáo tự kiểm tra

Hướng dẫn viết báo cáo tự kiểm tra

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH THUẬN CHI BỘ  TRẦN QUỐC TUẤN                                    *   ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                     Bình Thuận, ngày  …   tháng … năm 2019 BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH NĂM 2019 Kính gửi: Chi bộ Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn. Thực hiện Quyết định số  ….-QĐ/CB ngày 11/3/2019 của chi bộ  V/v kiểm tra  đảng viên chấp hành năm 2019; Căn... ...