DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

...
SỔ ĐIỂM LỚP 5 NĂM HỌC 2020-2021

SỔ ĐIỂM LỚP 5 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

...
SỔ ĐIỂM LỚP 4 NĂM HỌC 2020-2021

SỔ ĐIỂM LỚP 4 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

...
SỔ ĐIỂM LỚP 3 NĂM HỌC 2020-2021

SỔ ĐIỂM LỚP 3 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

...
SỔ ĐIỂM LỚP 2 NĂM HỌC 2020-2021

SỔ ĐIỂM LỚP 2 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

...
SỔ ĐIỂM LỚP 1 NĂM HỌC 2020 -2021

SỔ ĐIỂM LỚP 1 NĂM HỌC 2020 -2021

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ – CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ – CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../KH-TQT Bình Thuận, ngày … tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ – chuyên đề Năm học 2020 – 2021. Căn cứ công văn số 311/PGD ĐT ngày ngày 6/10/2020 của của Phòng Giáo dục và... ...
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NH 2020-2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NH 2020-2021

Lượt xem:

         PHÒNG GD & ĐT TX BUÔN HỒ TRƯỜNG TH   TRẦN QUỐC TUẤN                Số: ……. /KH-TQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Bình Thuận, ngày …. tháng 10  năm 2020 KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua trong đội ngũ Năm học 2020 – 2021     Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT... ...
DỰ THẢO BCTK CÔNG TÁC TĐ-KT 16-20 VÀ NHIỆM VỤ 2020-2025

DỰ THẢO BCTK CÔNG TÁC TĐ-KT 16-20 VÀ NHIỆM VỤ 2020-2025

Lượt xem:

PHÒNG GD-ĐT BUÔN HỒ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN   Số:       /KH – TQT CỘ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp- Tự do- Hạnh phúc   Bình Thuận, ngày …..  tháng 10 năm 2020                        NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  GIAI ĐOẠN 2020-2025   Mục đích- Yêu cầu: Nhằm phát huy những thành tựu của phong trào thi đua yêu nước giai... ...
Trang 1 / 212 »