KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                       Độc- lập Tự do- Hạnh phúc

 

Số 32/KH-TQT

                                                       Bình Thuận, ngày 20 tháng  9  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2019-2020

 

Năm học 2019-2020 là năm tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; là năm học thứ 6 thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; năm học chuẩn bị cho lộ trình thực hiện chương trình GDPT đổi mới;

Căn cứ kế hoạch số 216/PGDĐT-GDTH ngày 17 tháng 9 năm 2019 của PGD-ĐT Thị xã Buôn Hồ V/v thực hiện các nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục tiểu học;

Phát huy các thành tựu đã đạt được của năm học 2018-2019; và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc đổi mới nội dung chương trình và sách giáo khoa từ năm học 2020-2021; nhà trường xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2019-2020 theo hướng chất lượng, hiệu quả với các nhiệm vụ và giải pháp sau đây.

 1. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:

1/ Số lượng đội ngũ:

– TSCBVC: 27 đ/c (BGH: 2 đ/c, TPT: 1 đ/c, giáo viên: 20đ/c, NV: 4 đ/c).

– Trong biên chế: 25 đ/c, HĐ 68: 01 đ/c, HĐNH: 01 đ/c.

2/ Số lượng học sinh:

 • TSHS đầu năm học: 329 em/13 lớp học; (Trong đó, Nữ: 169 em, DTTS: 02, Nữ DT: 02), học sinh khuyết tật: 03, học sinh diện chính sách: 25.
 • Chia ra: + Học sinh khối 1: 77 em, Học sinh khối 2: 70 em, Học sinh khối 3: 57 em, Học sinh khối 4: 50 em, Học sinh khối 5: 75 em.

(Bình quân: 25 em/lớp); số học sinh giảm 08 em so với năm học 2018-2019.

(Trong đó: Học sinh con hộ nghèo và cận nghèo: 25 em, học sinh hòa nhập: 03 em, HS tuyển mới: 72 em, HS lưu ban: 08 em).

– Tuyển mới vào lớp 1: 70 em (đúng độ tuổi: 98,57%).

3/ Tình hình về CSVC- TBDH- Sách:

Đủ điều kiện để tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường; đủ bàn ghế đạt chuẩn cho học sinh, bàn ghế giáo viên và các phương tiện làm việc. TBDH, SGK, SGV đáp ứng nhu cầu soạn giảng, tham khảo cho giáo viên và học sinh. Nhà trường có phòng dạy học Tiếng Anh, phòng Nghệ thuật và phòng Tin học. Phát huy tích cực thư viện thân thiện vào các hoạt động dạy học.

4/ Các hoạt động dạy học và giáo dục năm học 2019-2020

 • Tổ chức dạy học 9 buổi/ tuần cho 100% số lớp học;
 • Dạy học môn Anh văn cho học sinh khối lớp 1,2,3,4,5;

(khối lớp 1,2: 3 tiết/tuần; khối 3,4,5: 4 tiết/tuần);

 • Dạy môn Tin học cho học sinh khối lớp 3,4,5;
 • Tiếp tục dạy chương trình Công nghệ Tiếng Việt lớp 1 (từ năm học 2015-2016);
 • Tổ chức dạy học môn Mĩ thuật theo PPDH Đan Mạch;
 • Tổ chức dạy học môn Thủ công lớp 1,2,3 theo nội dung đổi mới;
 • Dạy học nội dung Văn hóa giao thông cho 5 khối lớp;
 • Dạy học nội dung giáo dục kĩ năng sống cho 5 khối lớp;
 • Dạy học nội dung tâm lí học đường cho 5 khối lớp;
 • Daỵ học tài liệu địa phương cho 5 khối lớp;
 • Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho 100% các lớp;
 • Tổ chức hoạt động hình thức câu lạc bộ, Đội, Nhóm cho học sinh; các hoạt động

trải nghiệm.

5/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

a/ Thuận lợi

–   Đội ngũ CBVC có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn đạt tỉ lệ 100% (trong đó có trên 86% đạt TĐĐT trên chuẩn, giáo viên có tay nghề vững, kiên định và bản lĩnh về thái độ chính trị, có năng lực và kĩ năng sư phạm, đáp ứng nhu cầu giáo dục của nhà trường. đội ngũ đảng viên đông về số lượng (trên 57%/ TSCBVC) đủ sức lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm học;

 • Đa số học sinh có tinh thần hiếu học, chăm ngoan;
 • Được sự quan tâm của lãnh đạo ngành và chính quyền địa phương;

Các điều kiện sách, thiết bị dạy học tương đối đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

b/ Khó khăn

Điều kiện kinh tế và dân trí không đều, một số phụ huynh còn chưa có sự quan tâm đúng mức về điều kiện học tập của các em;

Điều kiện về CSVC chưa đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục: Chưa có nhà đa năng và các điều kiện để tổ chức bán trú cho các năm học tới.

c/ Giaỉ pháp khắc phục trong năm học:

Tập trung xây dựng các điều kiện để đáp ứng nhu cầu giáo dục (CSVC, TBDH, Sách, nhân sự);

Tổ chức tốt công tác đổi mới sinh hoạt chuyên môn, trang bị các năng lực, kĩ năng cần thiết cho đội ngũ để đáp ứng nhu cầu tổ chức tốt nhất các hoạt động giáo dục của nhà trường;

Xây dựng chỉ tiêu phù hợp với điều kiện, tạo mọi cơ hội cho CBVC và tập thể sư phạm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 1. NHIỆM VỤ CHUNG CỦA NĂM HỌC:
 2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

 1. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trường học để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học, thực hiện tốt công tác tham mưu UBND xã trong việc bổ sung xây dựng mới, sửa chữa cải tạo phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch; mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu.
 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

– Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày; bảo đảm về cơ cấu để thực hiện dạy đủ các môn học theo quy định của chương trình;

– Thực hiện bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục sẵn sàng cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào năm học 2020-2021; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; dự kiến phân công giáo viên lớp 1 năm học 2020-2021 để tập trung bồi dưỡng, đảm bảo 100% giáo viên dạy học lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được bồi dưỡng trước khi nhận nhiệm vụ.

 1. Chuẩn bị sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới

– Lựa chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn cấp thị xã đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên sử dụng chương trình và sách giáo khoa lớp 1; hoàn thành các điều kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp 1 theo CTGDPT 2018.

Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục;

– Tiếp tục nâng cao tỉ lệ và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học.

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Tổ chức thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng công tác đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
 2. C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA NĂM HỌC 2019-2020
 3. Thực hiện chương trình giáo dục
 4. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhà trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh cụ thể:

– Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc; lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện nhà trường, của xã; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục 2 buổi/ ngày;

– Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay thế cho thông tin lạc hậu;

– Tiếp tục tổ chức dạy học và nâng cao chất lượng dạy học Tài liệu địa phương Đắk Lắk theo Quyết định số 558/QĐ-SGDĐT ngày 08/8/2018 về việc hướng dẫn dạy- học bộ Tài liệu dạy – học địa phương tỉnh Đắk Lắk; thực hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục an toàn giao thông; giáo dục kĩ năng sống, bảo vệ môi trường… trong một số môn học và hoạt động giáo dục;

– Tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; bảo đảm tỉ lệ và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục;

– Tham khảo, áp dụng những nội dung giáo dục tiên tiến phù hợp với thực tế của đơn vị, của xã. Khuyến khích tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục tích hợp có bổ sung các nội dung, hình thức giáo dục tiên tiến theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

 1. Tiếp tục đổi mới tra đánh giá học sinh
 2. a) Đổi mới phương pháp dạy học

– Trên cơ sở thành tựu đã đạt được của những năm học trước, năm học 2019-2020, tiếp tục triển khai kế hoạch dạy học Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục đáp ứng các điều kiện theo nguyên tắc tự nguyện của học sinh và nhà trường; rà soát nội dung tài liệu, tinh giản những nội dung dạy học không phù hợp, bổ sung, cập nhật những thông tin mới, điều chỉnh phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp. Chủ động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, hỗ trợ kĩ thuật dạy học cho cán bộ quản lý, giáo viên chưa được bồi dưỡng phương pháp dạy học sau khi được tập huấn cấp thị xã; không bố trí dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục đối với giáo viên chưa qua bồi dưỡng, tập huấn các cấp;

– Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT; giáo viên tích cực xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” đối với môn Tự nhiên và xã hội, Khoa học; tối thiểu thực hiện dạy học 4 tiết/ năm học/giáo viên;

– Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở các trường tiểu học theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT. Công văn số 723/SGDĐT-GDTH ngày 01/6/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo về triển khai dạy học Mĩ Thuật, Thủ công cấp Tiểu học. Chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch ở tất cả các khối lớp, đảm bảo tất cả học sinh tiểu học được học tập theo phương pháp này.

 1. b) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

– Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

– Chú trọng đánh giá thường xuyên, nghiêm túc trong đánh giá định kỳ và bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học, khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội;

– Tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22.

 1. c) Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

– Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Chú trọng tổ chức bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định; nâng cao công tác giáo dục thể chất, thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao; tổ chức Hội khỏe Phù Đổng ở các cấp quản lý;

– Thực hiện dạy lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục tâm lý học đường…

 1. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh và Tin học
 2. a) Dạy học tiếng Anh

+ Tiếp tục triển khai chương trình thí điểm tiếng Anh cấp tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT;Công văn số 689/SGDĐT-GDTH ngày 25/5/2016 về việc hướng dẫn dạy học tiếng Anh tiểu học năm học 2016-2017, Công văn số 139/PGDĐT-GDTH, ngày 22/8/2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ về việc dạy học tiếng Anh tiểu học từ năm học 2016-2017 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ;

+ Tích cực thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019 -2025 ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025;

+ Triển khai dạy học môn tiếng Anh tiểu học đủ thời lượng 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3, 4, 5, đảm bảo các điều kiện về giáo viên (đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ), cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học, môi trường học tiếng Anh thân thiện, tương tác hiệu quả;

+ Thực hiện kiểm tra đánh giá theo quy định của Thông tư 22; chú trọng thực hiện đánh giá thường xuyên; bài kiểm tra định kì cần đánh giá đủ cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết;

+ Tổ chức dạy làm quen tiếng Anh cho lớp 1, 2 và dạy tăng cường Tiếng Anh với thời lượng trên 4tiết/tuần cho học sinh lớp 3,4,5 trên tinh thần tự nguyện tham gia của cha mẹ học sinh và học sinh;

+ Tăng cường môi trường sử dụng tiếng Anh cho giáo viên và học sinh: tạo sân chơi, câu lạc bộ tiếng Anh, giao lưu tiếng Anh; khuyến khích đọc sách, truyện tiếng Anh; tổ chức phong trào giáo viên các môn học khác tham gia cùng học tiếng Anh với học sinh…

 1. b) Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học:

– Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo “Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh”. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tin học,

 1. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đối với trẻ khuyết tật

– Nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật. Chỉ đạo thực hiện Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ GDĐT quy định về Giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

– Căn cứ vào hướng dẫn của phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ về giáo dục học sinh khuyết tât học hòa nhập năm học 2019-2020, đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục học sinh khuyết tật đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giúp các em hoàn thành kế hoạch giáo dục cá nhân;

– Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập và đối với các cơ sở giáo dục có học sinh khuyết tật học hòa nhập theo quy định hiện hành;

 1. Tổ chức các hoạt động tập thể, HĐGDNGLL; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

– Tiếp tục xây dựng và quản lí tốt môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng; chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực; tổ chức lao động vệ sinh lớp học, giáo dục ý thức giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp; thực hiện tốt giáo dục thực hành tâm lý học đường cho học sinh tiểu học và công tác chăm sóc sức khỏe, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương,…

– Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Thư viện trường tiểu học đạt chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/ 01/ 2003 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường trường phổ thông; Công văn số 1401/SGDĐT-GDTH ngày 09/10/2017 về việc hướng dẫn công tác thư viện trường tiểu học;

– Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả Mô hình “Thư viện thân thiện trường tiểu học” của dự án của Room to Read Việt Nam; nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học;

dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc trong thư viện; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, truyện, tài liệu tham khảo, phương tiện kĩ thuật, học liệu; huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng để xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục tại thư việnnhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học;

– Xây dựng văn hóa đọc sách trong nhà trường bằng các hình thức như: tổ chức dạy học Tiết đọc thư viện; ngày đọc sách; triển lãm sách báo; hội thi kể chuyện theo sách,…

 1. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày

– Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, bán trú cấp tiểu học giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, nhà trường căn cứ vào điều kiện thực tế và hướng dẫn của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày phù hợp, hiệu quả; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giảm thiểu tối đa tỉ lệ học sinh bỏ học;

– Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cần tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày phù hợp, hiệu quả. Học sinh được tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp. Không giao bài tập về nhà cho những học sinh đã được học 2 buổi/ngày. Tổ chức cho học sinh tham gia các môn học/hoạt động giáo dục tự chọn, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khoá;

+ Có kế hoạch tổ chức bán trú cho học sinh, chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm, nơi ăn, nơi nghỉ.

 1. Đổi mới công tác quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học
 2. a) Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

– Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019 về việc chỉ đạo thực hiện điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 1318/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019-2020; nghiêm cấm thu các khoản  không đúng quy định;

– Thực hiện quyền tự chủ của cơ sở; thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất;

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, quán triệt thực hiện Chỉ thị 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; ứng dụng các phần mềm quản lý giáo dục để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, giáo viên dành nhiều thời gian thực hiện đổi mới PPDH;

– Thực hiện nghiêm túc Công văn số 202/PGDĐT-GDTH, ngày 04/9/2019 của phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ về việc triển khai Công văn số 1361/SGDĐT-GDTH ngày 30/8/2019 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk về việc quy định hồ sơ sổ sách đối với trường tiểu học.

 1. b) Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

– Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

– Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức dạy học học tích cực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là cử giáo viên huấn để dạy lớp 1 năm học 2020-2021;

– Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn nâng cao năng lực quản lý, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

– Nghiêm túc thực hiện chương trình BDTX dành cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học theo Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT, ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học; Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông và giáo dục thường xuyên;

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo.

 1. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo hiệu quảkiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
 2. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

– Tiếp tục thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

– Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và phấn đấu đạt chuẩn ở mức cao hơn tại xã;

– Thực hiện cập nhật dữ liệu PCGDTH tại địa phương đúng thời gian quy định.

 1. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

– Triển khai có hiệu quả về việc Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và Kiểm định chất lượng giáo dục theo các Thông tư 17/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc ban hành quy định về KĐCLGD và công nhận trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia;

– Thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo tập trung các nguồn lực để xây dựng, nâng cao chất lượng trường tiểu học nhằm đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn mới; đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mới sau 20 năm triển khai và gắn với chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

III. Chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT đối với cấp tiểu học

 1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông

Chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với phòng GD&ĐT, UBND xã về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018;

 1. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

Thực hiện tốt các quy định tại Công văn số 210/PGDĐT-GDTH, ngày 16/9/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ về việc hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện dạy học sinh lớp 1 năm học 2020-2021, ngoài ra thực hiện thêm các nhiệm vụ sau:

 1. a) Sắp xếp đội ngũ giáo viên tiểu học

– Tổ chức đánh giá thực trạng, sắp xếp đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông;

 1. b) Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

– Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 và các hướng dẫn của Bộ GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện rà soát, đánh giá lại điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và sẵn sàng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

 1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới trong các hoạt động dạy và học

– Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do cấp trên tổ chức, tăng cường tập huấn cấp trường, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học;

– Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng;

– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập,…

 1. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đặc biệt đối với lớp 1

– Xây dựng kế hoạch tập huấn cho các đối tượng thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chọn cử đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và ưu tiên cho giáo viên đảm nhiệm dạy khối lớp 1 vì đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Từ đó, hướng dẫn giáo viên tham gia tổ chuyên môn cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

 1. 5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

 1. D. Một số giải pháp cơ bản thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020
 2. I. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong trường học:

Nhà trường cần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, việc tiếp công dân tại nhà trường theo quy định. Bảo đảm trong năm học 2019-2020 cải thiện rõ rệt mức độ hài lòng của người dân đối với công tác giáo dục;

Nhà trường có bảng thông báo để thường xuyên công khai thông tin về các quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Người đứng đầu đơn vị phải giải quyết các giao dịch theo đúng quyền hạn, trách nhiệm, tránh việc đùn đẩy gây khó khăn, phiền hà cho người dân;

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Hạn chế tối đa việc giao dịch, trao đổi thông tin bằng văn bản giấy để đảm bảo tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm.

Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo hai chiều.

 1. II. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục:

Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ; sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn và vị trí việc làm. Trong đó, quan tâm thỏa đáng đến việc phát triển chất lượng đội ngũ.

Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ quản lý. Tiếp tục thực hiện xử lý nghiêm, đúng luật đối với các sai phạm nghiêm trọng của cán bộ quản lý nhằm làm trong sạch, vững mạnh đội ngũ.

Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng trong đơn vị nhằm tạo động lực cho toàn đội ngũ phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cải tiến công tác quản lí theo hướng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị nhà trường của cán bộ quản lí trường học; đặc biệt là người đứng đầu.

            III. Tăng cường các nguồn lực đầu tư để tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển giáo dục ở địa phương.

Tăng cường đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư xây dựng các cơ sở trường học.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, lãnh đạo nhà trường cần tăng cường tổ chức quán triệt nội dung phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 đến với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành; đồng thời căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, chủ động phát huy sự cộng tác phối hợp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, và các đoàn thể để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.                                                                            

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– PGD-ĐT, UBND xã (để b/c);

– BĐDCMHS (để p/h);                                                                                     (Đã kí)

– CBVC (để t/h);

– Lưu: VT./.

Nguyễn Đô