BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 19 tháng 5 năm 2021.

BÁO CÁO
TỎNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2020 – 2021.

Thực hiện Công văn số 311/PGD ĐT ngày ngày 6/10/2020 của của Phòng Giáo dục và đào tạo thi xã Buôn Hồ V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm dục GDTH năm học 2020 – 2021;
Thực hiện Công văn số 318/PGDĐT ngày 9/10/2020 của của Phòng Giáo dục và đào tạo thi xã Buôn Hồ về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020 – 2021;
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-TQT ngày 24/10/2020 – Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2020 – 2021;
Bộ phận chuyên môn Trưởng Tiểu học Trần Quốc Tuấn tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động chuyên môn năm học 2020 – 2021 như sau.
I. Đặc điểm tình hình chung.
1) Về tình hình học sinh:
– Năm học 2020 – 2021 trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, huy động 100% trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1.
– Công tác duy trì sĩ số học sinh luôn được đặc biệt quan tâm, vì vây trong năm học không có học sinh bỏ học.
Cụ thể:
TT SỐ LỚP TSHS đầu năm Số HS chuyển đi Số HS chuyển đến TSHS cuối năm
Khối 1 3 69 1 68
Khối 2 3 71 71
Khối 3 2 70 70
Khối 4 2 56 56
Khối 5 2 50 2 48
Toàn trường 12 316 3 313

2) Về tình hình giáo viên:

– Tổng số giáo viên giảng dạy: 20
Trong đó:
+ GVCN lớp: 12
+ GV dạy bộ môn: 6
+ GVTPT Đội: 1
II. Việc thực hiện nhiệm vụ năm học.
1) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
a) Về tư tưởng chính trị.
– Chi bộ đã phối hợp cùng BGH nhà trường tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chính trị nội bộ và đã tổ chức chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2020 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.
– Tổ chức tốt các phong trào thi đua của ngành và của địa phường. Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí; trong năm qua không có CB GV NV trong nhà trường cũng như con em của CB GV NV của nhà trường vi phạm pháp luật.
b) Nâng cao năng lực chuyên môn.
Ưu điểm:
* Công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:
– Chuyên môn đã tổ chức các cuộc Tập huấn; chuyên đề sau:
+ Chuyên đề: Sinh hoạt Tổ chuyên môn theo Chương trình GDPT 2018 “Thực hiện Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020”
+ Chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch bài dạy theo Chương trình GDPT 2018 – Dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
+ Tập huấn: Tìm hiểu Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về đánh giá học sinh tiểu học; Tim fhiểu Thông tư 28/2020/BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học
+ Tập huấn: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch dạy học học kì II đối với lớp 5 năm học 2020 – 2021.
Toàn bộ CB GV tham gia đầy đủ, tích cực các đợt tập huấn, chuyên đề và áp dụng hiệu quả vào thực tế sinh hoạt và giảng dạy.
Khuyết điểm.
– Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên vẫn còn nhiều bất cập do thời gian hạn chế, khó bố trí thời gian trong năm học vì vậy các cuộc tập huấn thường phải rút gọn thời gian chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.
– Công tác mở chuyên đề: mặc dù đã rất cố gắng nhưng vấn đề tập trung thảo luận còn nhiều hạn chế. Đa số giáo viên vẫn quen với hình thức sinh hoạt chuyên môn cũ, vẫn nặng về các bước phương pháp chưa có đột phá về công tác đổi mới SHCM. Trong tiết dạy đa số giáo viên vẫn chú ý ghi chép các hoạt động dạy của giáo viên mà thiếu quan sát, ghi chép các hoạt động học của học sinh.
2) Thực hiện chương trình năm học.
Ưu điểm.
– Thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1.
Thực hiện các hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 đã được Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT hướng dẫn, trường đã bố trí sắp xếp bảo đảm các em được học 2 buổi/ngày. Ngoài các môn học/HĐGD bắt buộc các em được học thêm các môn học tự chọn như Tiếng Anh 2 tiết/tuần, Tiết đọc thư viện 1 tiết/tuần, tăng cường toán 2 tiết/tuần, tăng cường Tiếng Việt 2 tiết/tuần. Giáo viên thực hiện dạy học các bộ sách đã chọn cho từng môn học cụ thể. Trường đã bố trí tất cả các giáo viên được tập huấn dạy các môn học theo Chương trình GDPT 2018 dạy lớp 1. Về CSVC, trang thiết bị dạy học trường đã trang bị TV cho các phòng học của lớp 1 bảo đảm giáo viên và học sinh thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp dạy – học theo Chương trình GDPT 2018. Trong quá trình dạy học giáo viên đã tích cực tham gia các chuyên đề cấp cụm trường và cấp trường. Từng bước nâng cao năng lực dạy học theo Chương trình GDPT 2018.
– Tiếp tục thực hiện Chương trình GDPT 2006 đối với các lớp 2,3,4,5.
Đối với các lớp 2,3,4,5 ngoài các môn học/HĐGD bắt buộc các em được học thêm các môn học tự chọn cụ thể: Tiết đọc thư viện 1 tiết/tuần cho tất cả các lớp 2,3,4,5. Tiếng Anh 3 tiết/tuần cho khối lớp 2, tăng cường toán (lớp 2 – 2 tiết/tuần. Lớp 3 – 1 tiết/tuần), tăng vường Tiếng Việt (lớp 2 – 2 tiết/tuần. Lớp 3 – 1 tiết/tuần). Giáo viên đứng lớp bên cạnh việc bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng cần theo Chương trình GDPT 2006 đã nhanh chóng tiếp cận, từng bước thực hiện theo Chương trình GDPT 2018, dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
– Thực hiện dạy học tài liệu địa phương theo Quyết định số 558/QĐ-SGDĐT một cách hiệu quả. Thực hiện dạy lồng ghép, tích hợp các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục quốc phòng và an ninh, văn hóa giao thông, bảo vệ môi trường …
– Thực hiện dạy học Tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2 với thời lượng 2 tiết/ tuần và thực hiện dạy học Tiếng Anh 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, 4, 5. Giáo viên dạy Tiếng Anh đã tích cực thực hiện dạy học trực tuyến, tổ chức câu lạc bộ học sinh tiểu học nói Tiếng Anh nhằm giúp học sinh nâng cao khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh. Công tác kiểm tra, đánh giá học sinh thực hiện đúng, đủ cả bốn nội dung nghe, nói, đọc, viết. Chú trọng công tác đánh giá thường xuyên, tư vấn hỗ trợ tại chỗ cho học sinh.
– Thực hiện dạy học tin học theo chương trình mới, giáo viên dạy tin học đã chịu khó tìm hiểu, tiếp cận với chương trình mới “Tin học và công nghệ” theo Chương trình GDPT 2018.
– Tiếp tục thực hiện phương pháp “bàn tay nặn bôt”. 100% giáo viên và hoc sinh tham gia, thực hiện tốt công tác tự làm và sử dụng đồ dùng dạy- học.
– Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Tất cả các môn học/HĐGD giáo viên cần sắp xếp các tiết trải nghiệp thực tế cho học sinh theo Chương trình GDPT 2018.
Khuyết điểm, hạn chế.
– Công tác mở chuyên đề các môn học đối với lớp 1 chưa tốt, chưa đạt được kết quả như mong đợi.
Nguyên nhân: trong năm học các giáo viên được phân công thực hiện chuyên đề đã gặp chuyên không may (chuyên buồn gia đinh) nên các chuyên đề đều bị chậm trễ.
– Trong quá trình tập huấn, chuyển đổi xây dựng kế hoạch bài dạy, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh từng bước tiếp cận Chương trình GDPT 2018 đối với các giáo viên dạy lớp 2,3,4,5 một số giáo viên còn mang nặng phương pháp cũ. Lên lớp giáo viên vẫn có thói quen làm việc nhiều, nói nhiều, ít tương tác với học sinh.
– Trình độ tin học của một số giáo viên còn hạn chế nên việc tiếp cận với Chương trình GDPT 2018 khó khăn.
3. Công tác giáo dục học sinh.
a) Giáo dục đạo đức lối sống; hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Ưu điểm.
– Nhà trường đã chú trọng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Xem việc giáo dục đạo đức là công tác trọng tâm hàng đầu sau đó mới dạy kiến thức cho các em như ông cha ta đã từng dạy “Tiên học lễ – Hậu học văn”. Kêt hợp giáo dục rèn luyện kĩ năng sống với hoạt động GDNGLL, chú trọng các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giúp học sinh có được vốn kiến thức cơ bản để hòa nhập với cuộc sống và cộng đồng.
– Học sinh đến trường đều biết thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh theo Điều lệ trường Tiểu học; thực hiện đúng Nội quy của nhà trường. Có tác phong gọn gàng sạch sẽ, là đội viên đều mang khăn quang đỏ theo đúng Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, xây dựng trường, lớp xanh – sạch – đẹp. Đến lớp có đầy đủ sách, vở, ĐDHT theo quy định.
– Trong năm học đã tổ chức cho học sinh khối lớp 5 đi thăm quan, hoạt động trải nghiệm tại Tiểu đoàn 9 – TĐBB 95; tổ chức nhiều hoạt động nhân các dịp lễ tết như: Hội diễn văn nghệ 20/11; Vui tết Trung thu, ngày hội đọc sách, Ngày Quốc tế thiếu nhi …
Khuyết điểm:
– Các hoạt động trải nghiệm vẫn chủ yếu tập trung vào khối 3,4,5 các lớp 1,2 chưa có nhiều hoạt động.
b) Nâng cao chất lượng các môn học.
– 100% Giáo viên đứng lớp đều đã thực hiện dạy đúng, đủ nội dung, kiến thức tất cả các môn học.
Kết quả đánh giá cuối năm.
(có bảng tổng hợp số liệu kết quả giáo dục học sinh cuối năm kèm theo)

Nơi nhận: P. HIỆU TRƯỞNG
– HT để báo cáo
– Lưu Hồ sơ CM
Nguyễn Hữu Trãi