Hướng dẫn viết báo cáo tự kiểm tra

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH THUẬN

CHI BỘ  TRẦN QUỐC TUẤN

                                   *

 

ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                                    Bình Thuận, ngày  …   tháng … năm 2019

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH NĂM 2019

Kính gửi: Chi bộ Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn.

Thực hiện Quyết định số  ….-QĐ/CB ngày 11/3/2019 của chi bộ  V/v kiểm tra  đảng viên chấp hành năm 2019;

Căn cứ nội dung kiểm tra; mốc kiểm tra và thời điểm kiểm tra trong quyết định, nay tôi viết báo cáo tự kiểm tra cụ thể như sau:

  1. SƠ LƯỢC LÍ LỊCH.

Họ và tên: ………………………………………………………………..

Sinh ngày …   tháng  ….. năm  ……..

Ngày vào Đảng:  …………………………………..

Ngày chính thức: ……………………………………

Chức vụ trong Đảng …………………………………………………………

Chức vụ chính quyền ………………………………………………………

  1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO. (theo nội dung kiểm tra)

III. TỰ NHẬN XÉT.

  1. Ưu điểm.

 

  1. Khuyết điểm.

 

Nguyên nhân khuyết điểm.

 

  1. Biện pháp khắc phục những khuyết điểm.

 

Trên đây là báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành. Rất mong các đồng chí đảng viên trong chi bộ đống góp ý kiến để bản thân khắc phục, sữa chửa những khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua những ưu điểm, khuyết điểm nêu trên, bản thân tôi tự nhận chấp hành ………nhiệm vụ (nội dung được kiểm tra).

Người viết  báo cáo.