KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GD ĐT TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/KH-TQT  

Bình Thuận, ngày 12 tháng 9  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

 

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2020 – 2021 của PGD-ĐT thị xã Buôn Hồ.

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, trường TH Trần Quốc Tuấn xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

– Nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường. Thông qua đó góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường tạo cảnh quan sư phạm đối với trường học và cùng xây dựng môi trường trong sạch của địa phương.

– Tăng cường hiệu lực quản lý về bảo vệ môi trường của lãnh đạo nhà trường, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như hiểu được quyền lợi và vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể về bảo vệ môi trường hiện nay.

  1. Yêu cầu

– Kết hợp tốt việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường gắn với Chương trình xây dựng Nông thôn mới, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giữ vững danh hiệu trường học đạt chuẩn quốc gia tới tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh trong nhà trường.

– Có hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và được tiến hành thường xuyên, liên tục.

– Cụ thể hoá các nội dung và hoạt động giáo dục, bảo vệ môi trường; kiểm tra, đánh giá kết quả của các hoạt động đặc biệt là việc tích hợp các nội dung giáo dục môi trường vào trong các môn học.

– Tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức về hành động về bảo vệ môi trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh cũng như trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho gia đình, người thân và bạn bè.

  1. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  2. Công tác tuyên truyền

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường; duy trì thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường trong nhà trường, phối hợp tốt với chính quyền, các ban ngành ở địa phương trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

– Tổ chức các buổi tuyên truyền vận động trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm chung sức xây dựng nông thôn mới của xã với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tuyên truyền miệng, lồng ghép vào các môn học có liên quan, các buổi chào cờ đầu tuần, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ và qua tuyên truyền trực quan (khẩu hiệu, pa nô, áp phích… ).

– Tiếp tục triển khai, thực hiện công tác bồi dưỡng, tích hợp nội dung giáo dục và bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào trong các môn học, đồng thời tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các tập thể lớp cũng như cá nhân học sinh.

  1. Các hoạt động khác

– Chỉ đạo Đội thiếu niên xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về chủ đề môi trường; thi khéo tay tạo các dụng cụ học tập từ các đồ phế thải; tổ chức phong trào thi đua bảo vệ môi trường giữa các khối, lớp, các tổ chức trong nhà trường.

– Phối hợp với Đoàn thanh niên xã, tổ chức định kỳ các buổi tổng vệ sinh tại địa phương, phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, tạo dựng cảnh quan trường lớp học xanh – sạch – đẹp.

– Hướng dẫn và khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi về chủ đề môi trường do các cấp tổ chức.

– Xây dựng mô hình trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn, gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  1. Tổ chức thực hiện:
  2. Lãnh đạo nhà trường:

– Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân tục triển khai tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào trong các môn học.

– Phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức các buổi tổng vệ sinh tại địa phương, phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, tạo dựng cảnh quan trường lớp học xanh – sạch – đẹp.

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền Chương trình xây dựng Nông thôn mới, giữ vững danh hiệu trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở đơn vị.

  1. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên:

– Phối hợp tốt với nhà trường cùng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Bảo vệ môi trường năm học 2020 -2021.

– TPTĐ xây dựng kế hoạch lao động vệ sinh phù hợp để đảm bảo nhà trường sạch, đẹp.

 Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào trong các môn học, thực hiện tốt phong trào “  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Thực hiện nội dung: ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần làm vệ sinh sân trường.

         III. Nội dung hoạt động                                                                                     

* Tháng 8+9:        

– Tổ chức các buổi tổng vệ sinh khu vực xung quanh trường.

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

        * Tháng 10; 11; 12.

– Tổ chức trồng, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, các công trình măng non.

– Triển khai tích hợp nội dung giáo dục môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào trong các môn học liên quan.

* Tháng 1; 2; 3:

– Tuyên truyền, phổ biến Luật Môi trường và các văn bản liên quan.

– Tổ chức các buổi tổng vệ sinh khu vực xung quanh trường

* Tháng 4:

– Tổ chức thi tìm hiểu về vấn đề liên quan đến môi trường: Thi vẽ tranh bảo vệ nguồn nước.

* Tháng 5:

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và Ngày Môi trường thế giới.

– Đánh giá các hoạt động giáo dục, bảo vệ môi trường trong năm học.

VII. Kế hoạch lao động định kỳ theo tháng (Chi tiết)

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Tháng 08/2020 – Cắt cỏ các sân bãi, phát quang cây trong vườn, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực cổng trường các khu, các dãy hành lang ngoài phòng học, khu nhà điều hành, các phòng chức năng…– Các lớp tự vệ sinh lớp học, nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường. Cắt tỉa cây cảnh, chăm sóc các bồn cây, bồn hoa. CMHS, CB, GV, NV và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 09/2020 –  Tổng vệ sinh các phòng học – Nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường, phía ngoài tường rào. Vệ sinh môi trường xung quanh khu vực trường.

– Chăm sóc các bồn hoa cây cảnh,

– Trang trí không gian lớp học

CMHS,CB, GV, NV và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 10/2020 – Tổng vệ sinh các phòng học, nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường, phía ngoài tường rào. Vệ sinh môi trường xung quanh khu vực trường.

– Chăm sóc các bồn hoa cây cảnh, cây thuốc nam, gieo trồng các loại rau và hoa.

– Tiếp tục hoàn thiện trang trí không gian lớp học.

GVCN và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 11/2020 – Tổng vệ sinh các phòng học, nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường, phía ngoài tường rào. Vệ sinh môi trường xung quanh khu vực trường.– Chăm sóc các bồn hoa cây cảnh, cây thuốc nam, gieo trồng các loại rau và hoa.  CB, GV, NV  và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 12/2020 – Vệ sinh trường lớp, nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường; chăm sóc bồn hoa cây cảnh, Duy trì cảnh quan môi trường:  Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.  CMHS,CB, GV, NV và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 01/2021 – Tổng vệ sinh các lớp học, tổng vệ sinh trước, trong và sau khu vực trường; Chăm sóc bồn hoa cây cảnh. Duy trì cảnh quan môi trường: Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.  CB, GV, NV và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 02/2021 –  Vệ sinh trường lớp, nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường. Chăm sóc bồn hoa cây cảnh. Duy trì cảnh quan môi trường: Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. CMHS,GVCN và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 03/2021 – Phát cỏ,vệ sinh trường lớp ; nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường; chăm sóc bồn hoa cây cảnh, gieo trồng rau và hoa. Duy trì cảnh quan môi trường: Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.  GVCN và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 04/2021 – Vệ sinh trường lớp; nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường; chăm sóc bồn hoa cây cảnh. Duy trì cảnh quan môi trường: Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.  GVCN và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 05/2021 – Cắt cỏ sân bãi, vườn trường,,vệ sinh trường lớp, nhặt rác và gom giấy vụn,… trong và ngoài khuôn viên nhà trường;– Chăm sóc bồn hoa cây cảnh. Sắp xếp cây cảnh chăm sóc nghỉ hè.  CMHS,CB, GV, NV và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 06/2021 Quét lá, vệ sinh trong khuôn viên nhà trường, chăm sóc cây. Bảo vệ .
Tháng 07/2021 Quét lá, vệ sinh trong khuôn viên nhà trường, chăm sóc cây. Bảo vệ

            Trên đây là Kế hoạch bảo vệ môi trường năm học 2020 -2021, quấn triệt đến các tổ chức đoàn thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

                     

Nơi nhận:

– PGD-ĐT (để b/c);

– CBGV,HS (t/h);

– Đăng tải Website nhà trường;

– Lưu: VT./.

 

 

 

           

HIỆU TRƯỞNG

 

 

         

                       Nguyễn Đô