Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tuyển sinh học sinh vào lớp 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

 

Số:       /TB-THTQTu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bình Thuận, ngày  5  tháng 6 năm 2022

 

                                                                  

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh học sinh lớp 1, năm học 2022 – 2023

 

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn trân trọng thông báo về việc tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:

1) Thời gian, địa điểm tuyển sinh.

– Thời gian: Từ 20 đến 28 tháng 6 năm 2022.

– Địa điểm: Tại văn phòng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (xá Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ)

2) Độ tuổi tuyển sinh: Trẻ từ 6 đến 9 tuổi.

3) Địa bàn tuyển sinh: trẻ có hộ khẩu tại các thôn Bình Minh 1,2,3,4,6,7.

4) Hồ sơ tuyển sinh gồm:

– Giấy khai sinh hợp lệ.

– Đơn xin vào học lớp 1 (Bán trú hoặc không bán trú – theo mẫu).

– Sổ hộ khẩu (Trình để xác minh tuyển sinh đúng tuyến, nhà trường không giữ)

– Sổ hộ nghèo. (nếu có) (bản photo công chứng)

– Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình Mẫu giáo (nếu có)

  TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                   (đã kí)

 

 

Nguyễn Hữu Trãi